ผู้บริหาร/บุคลากร

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เบอร์ติดต่อ : 074-609600 ต่อ 3313
E-mail : samak@tsu.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

เบอร์ติดต่อ : 5104
E-mail : nichakorn@tsu.ac.th
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

หัวหน้าสำนักงาน
นางปาจรีย์ เรืองคล้าย

นางปาจรีย์ เรืองคล้าย

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน

เบอร์ติดต่อ : 5104
E-mail : saya.ku@hotmail.com
ภารกิจบริหารและสารสนเทศ
นางอลิสา ขำเกตุ

นางอลิสา ขำเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

เบอร์ติดต่อ : (61) 5104
E-mail : k.alisa@hotmail.com
นางพนิดา ขุนพลช่วย

นางพนิดา ขุนพลช่วย

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ : (61) 5104
E-mail : tphanida@tsu.ac.th
นางรสวารินทร์ ทองสม

นางรสวารินทร์ ทองสม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ : (61) 5106
E-mail : rotsawarin@gmail.com
นายธีระยุทธ ขันอินทร์

นายธีระยุทธ ขันอินทร์

ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานช่าง

เบอร์ติดต่อ : (61) 5104
E-mail : teerayut.k@tsu.ac.th
ภารกิจบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์

นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

เบอร์ติดต่อ : (61) 5107
E-mail : vespa4843@hotmail.co.th
นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย

นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : (61) 5107
E-mail : numnoi26@gmail.com
ภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ

นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

เบอร์ติดต่อ : (61) 5104
E-mail : s.benjawan2494@gmail.com
นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย

เบอร์ติดต่อ : (61) 5104
E-mail : wijitra28@hotmail.com
นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : (61) 5105
E-mail : sg_2512@hotmail.com