ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา สังกัด วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และอาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

   28 มี.ค. 66   /  24

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
และ
อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่ตําบลนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม