หลักสูตรค่านิยม TSU MOVE

   19 มิ.ย. 65   /  57

การลงทะเบียนดำเนินการผ่านระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 20 รุ่น จำนวนรวม 1,159 คน เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.พ. 2566 มีการกำหนดรายชื่อและจำนวนผู้เข้าร่วมของแต่ละคณะ หน่วยงานตาที่ทางฝ่าย HR ได้กำหนดไว้ กำหนดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 ก.พ. 66 ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ