โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีงบประมาณ 2567ฯ (รุ่น 4-7)

   29 พ.ย. 65   /  58

 

กด Link รุ่น 4 จ.ระยอง

กด Link รุ่น 5 จ.นครพนม

กด Link รุ่น 6 จ.บุรีรัมย์

กด Link รุ่น 7 พิษณุโลก