โครงการบูรณาการเรียนรู้

   29 พ.ย. 65   /  63

กิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนรู้ "ส.มทษ แลนา พาลุย ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะครู จำนวน 133 คน ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

"ร่วมเรียนรู้ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง ได้ความรู้ ความสุขและสนุก"