พิธีเปิด “Thaksina Café Ready To Go”

   16 ก.พ. 66   /  27

14 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานพิธีเปิด “Thaksina Café Ready To Go” โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการเปิด "Thaksina Café Ready To Go” เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นสวัสดิการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ณ อาคาร Thaksina Café Ready To Go (อาคาร SCB เดิม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.