ประกาศรับสมัครการจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยบริการวิชาการ

   27 ก.พ. 66   /  35

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยบริการวิชาการ (Academic Service Unit) พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยบริการวิชาการ  ไฟล์ PDF

  • แบบเสนอขอรับการสนับสนุนจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไฟล์ PDF

  • แบบรายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการ  ไฟล์ PDF