จัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

   25 ก.พ. 66   /  7

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 สนามสอบ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 576 คน

สสช. ขอขอบคุณบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย