โครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทคนิคการประชุมสภา ตาม ระเบียบฉบับล่าสุดและเคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (รุ่น 1 - 3)

   14 มี.ค. 66   /  24
 

 

กด Link  รุ่น 1 จ.ระยอง
กด Link  รุ่น 2 บุรีรัมย์
กด Link  รุ่น 3 สงขลา