โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีผู้ช่วยนายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ช่วยนายก อบต.และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1 - 3)

   14 มี.ค. 66   /  55