ขอแสดงความยินดีกับ นางปาจรีย์  เรืองคล้าย หัวหน้าโครงการ สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   5 มี.ค. 66   /  13

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางปาจรีย์  เรืองคล้าย หัวหน้าโครงการ สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2566 โครงการ สาคูต้นพัทลุง : นวัตกรรมการจัดการระบบนิเวศเพื่ออนุรักษ์สาคูต้นและเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิตแป้งสาคูต้น ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนKKNB ตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA