ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปวีณา  แก้วอุบล หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   5 มี.ค. 66   /  7

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปวีณา  แก้วอุบล หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2566 โครงการ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักเหลียงใบใหญ่ และการเร่งการเจริญเติบโตด้วยการฉีดพ่นกรดอะมิโนทางใบ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสินธุ์แพรทอง จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA