ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   5 มี.ค. 66   /  6

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2566 โครงการ นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับชุมชน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสร้างสุข จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA