ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงศ์  เบญจศรี หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   5 มี.ค. 66   /  8

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงศ์  เบญจศรี หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2566 โครงการ นวัตกรรมกระถางปลูกผักย่อยสลายได้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงผักเคลเพื่อสุขภาพ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA