ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จตุพร  แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   5 มี.ค. 66   /  6

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จตุพร  แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2566 โครงการ Clarias Model: โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลควบคุมด้วยระบบ IoT เพื่อเพิ่มมูลค่าปลาดุกร้า GI ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านธรรมเถียร จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA