ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย หัวหน้าโครงการ สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   5 มี.ค. 66   /  5

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย หัวหน้าโครงการ สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2566 โครงการ แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวด้วยวิถีชุมชนตำบลโคกม่วงและตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA