ประชุมรับฟังการชี้แจง “การขอทุนสนับสนุนจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและทุนบริการวิชาการบูรณาการนวัตกรรมสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่”

   16 มี.ค. 66   /  11

16 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ได้เชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง “การขอทุนสนับสนุนจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและทุนบริการวิชาการบูรณาการนวัตกรรมสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่” เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการขอทุนสนับสนุนจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและทุนบริการวิชาการบูรณาการนวัตกรรมสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่  ณ ห้องประชุม 18311 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting