ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา สังกัด วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

   28 มี.ค. 66   /  21

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
สังกัด วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • โครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนพื้นที่ตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม