ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล สังกัด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

   28 มี.ค. 66   /  29

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล
สังกัด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการนวัตกรสุขภาพแนวใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมโดยชุมชนเป็นฐาน

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม