ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

   28 มี.ค. 66   /  19

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ. ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงปลาชะโอนของชุมชนแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยโมเดลเศรษกิจ BCG

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม