ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

   28 มี.ค. 66   /  21

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี
สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • โครงการเส้นโซบะผักเหรียง ถุงมือถุงเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกกล้วย
  • โครงการเส้นโซบะผักเหรียง
  • โครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชน

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม