ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์  แซ่ลิ่ม สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

   28 มี.ค. 66   /  20

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์  แซ่ลิ่ม
สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปุ๋ยอินทรีย์สู่วิถีทํานาสมัยใหม่

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม