ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ส่งแสง สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

   28 มี.ค. 66   /  26

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ส่งแสง
สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเครื่องแกงสีสวยด้วยกระบวนการอินทรีย์

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม