ขอแสดงความยินดีกับ นางพัชรี  ชุมทอง สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

   28 มี.ค. 66   /  25

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
นางพัชรี  ชุมทอง
สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเชฟปรุงดินกับประสิทธิภาพขอวัสดุเหลือใช้เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG)

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม