ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย ตำแหน่ง นักวิชาการ  สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

   15 มี.ค. 66   /  13

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย ตำแหน่ง นักวิชาการ  สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย "โครงการทะเลสาบสงขลานิเวศแห่งการเรียนรู้สู่เมืองมรดกโลก" กรอบการวิจัย "การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Leaming City)" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)