สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.63 ถึงวันที่ 19 พ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
 
     
          ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง สมควรยกย่องเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ นั้น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562

          สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวมายังท่านและบุคลากรที่สนใจ เสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 และส่งมายังสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน หรือ อีเมล์ : tsu_uniserv@tsu.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ โทรศัพท์ 08 1789 6345 โทรศัพท์ภายใน 7006

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี