สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.63 ถึงวันที่ 8 ต.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
     
ด้วยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,700 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณรสวารินทร์ ทองสม ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม

โทรศัพท์ 0 7467 3230  หรือ 08 5691 8566

ลงทะเบียนได้ที่ https://apps.tsu.ac.th/train/index.jsp

download เอกสารได้ที่ https://apps.tsu.ac.th/train/docs/892020T9_42_18.pdf