สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.63 ถึงวันที่ 11 ก.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.พลากร บุญใส
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.พลากร บุญใส  สังกัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562

"ความเหลื่อมล้ำ มีอยู่จริง

ความยากไร้ มีอยู่จริง

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องใช้องค์ความรู้

ไปสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน"

อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส 

สังกัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์