สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.63 ถึงวันที่ 11 ก.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการวิชาการ
 
     

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม อัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่