สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.63 ถึงวันที่ 15 ก.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค (ภาคใต้)
 
     

เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) โดยอาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์  พัทลุง  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค (ภาคใต้) และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีเปิด  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส