สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.63 ถึงวันที่ 27 ต.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดนิทรรศการโดยได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
 
     

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการโดยได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดแสดงในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว