สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการและการต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
 
     

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) โดยมี นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ และนางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย ตำแหน่ง นักวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมเกี่ยวกับ สาคูต้นพัทลุง และการจักรสานกระจูด ให้คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 40 คน เข้าร่วมเรียนรู้เชิงบูรณาการและการต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชนสู่นวัตกรรม ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)