สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.63 ถึงวันที่ 11 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะหน่วยงาน
 
     

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563)  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะหน่วยงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงาน ร่วมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ณ ห้องปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง