สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์บริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จำกัด
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สหกรณ์บริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จำกัด" วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน สหกรณ์บริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จำกัด แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 930000225637

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์บริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จำกัด แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในส่วนงาน/หน่วยงานของท่าน โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ โทรศัพท์ภายใน 61-5105 โทรศัพท์มือถือ 08 1798 6345