สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 เม.ย.64 ถึงวันที่ 3 มี.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
     
ด้วยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง