สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ค.64 ถึงวันที่ 22 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 
     

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ได้กำหนดดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE : Innovation – Driven Entrepreneur) โดยมีมหาวิทยาลัยร่วมเป็นที่ปรึกษา โดยมีกำหนดการสำคัญของโครงการ ดังนี้             

  • ชี้แจงโครงการ/เปิดรับสมัคร                           21 กรกฎาคม 2564 Sarabun PSK
  • ปิดรับสมัคร                                                  9 สิงหาคม 2564
  • พิจารณาข้อเสนอโครงการ                             10 - 15 สิงหาคม 2564
  • ลงนาม MOU ดำเนินโครงการ                        30 สิงหาคม 2564
  • Transform Partnership:  SMEs To SMEs   (ติดตามและประเมินผล)      กันยายน 2564 - มีนาคม 2565 

ในการนี้ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ bursa escort ส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) ตามแบบข้อเสนอโครงการ และส่งมายังสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และอีเมล์ tsu_uniserve@tsu.ac.th, tsu_slow@tsu.ac.th ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ โทรศัพท์มือถือ 08 1798 6345 โทรศัพท์ภายใน 61-5105

ดาวน์โหลดเอกสาร