สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 เม.ย.65 ถึงวันที่ 12 เม.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารบุคลากรที่ปรึกษาและประสบการณ์โครงการให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงานของท่านทราบ โดยมีรายละเอียดการส่งเอกสารบุคลากรที่ปรึกษาและประสบการณ์โครงการ ดังนี้

1.       เอกสารบุคลาการที่ปรึกษา มีดังนี้ (ข้อ 10 ตามเอกสารแนบ 1)

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)

1.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาแสดงผลการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)

1.3 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา (โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 2) และส่งเป็นไฟล์ Word ไปที่ อีเมล์ : tsu_uniserv@tsu.ac.th เพื่อบรรจุขึ้นในระบบเครือยข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา)

1.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

1.5 ไฟล์รูปภาพหน้าตรง จำนวน 1 ไฟล์

กรณีเป็นบุคลากรที่ปรึกษาเดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติให้ส่งเอกสารเฉพาะที่เพิ่มเติมรายการเอกสารตามข้อ 1 ให้บุคลากรที่ปรึกษารับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า

2.       เอกสารประสบการณ์โครงการ มีดังนี้ (ข้อ 11 และ 12 ตามเอกสารแนบ 1)

2.1 สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา สำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา โดยต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ระบุลักษณะงาน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินโครงการอย่างละเอียด บุคลากรที่ดำเนินโครงการจำนวนคน-เดือน (Man-month) อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาดำเนินโครงการ และมูลค่าตามสัญญาจ้าง

- กรณีสัญญาจ้างช่วง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างช่วงใช้ผลงานดังกล่าว
โดยมีการลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย และประทับตรา (ถ้ามี)

- กรณีสัญญาจ้างที่ร่วมกันทำหลายฝ่าย ต้องมีสำเนาสัญญาจ้างตลอดจนหนังสือระบุ
ชื่อโครงการ ลักษณะงาน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินโครงการโดยละเอียดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งรับรองความถูกต้อง

2.2 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร