สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.65 ถึงวันที่ 19 เม.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร
 
     

19 เมษายน 2565 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (สบพ.) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร โดยมีรองศาสตารจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทั้ง3หน่วยงาน ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง