สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.65 ถึงวันที่ 18 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินผลิตภัณฑ์และออกใบรับรอง จังหวัดพัทลุง
 
     

18 ตุลาคม 2565 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้องทั้งประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for  BCG) และออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง