เปิดพื้นที่สนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00- 13.00 น.
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง