งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ..2561

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1

การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนาพัทลุง

เทพรัตน์ จันทพันธ์
เบ็ญจวรร บัวขวัญ    
วิจิตรา อมรวิริยะชัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

1,286,000

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

2

สมบัติทางเคมี กายภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของข้างไร่ในจังหวัดพัทลุงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

ปาจรีย์ เรืองคล้าย
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
จรวยพร นุ่มน้อย
ธิดารัตน์ จุทอง

ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(งบประมาณแผ่นดิน)

315,000

อยู่ระหว่างดำเนินการ

3

การพัฒนาซีเรียลบาร์จากข้าวไร่ที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง

จรวยพร นุ่มน้อย
จารุวรรณ  ชูสงค์
ปาจรีย์ เรืองคล้าย
อมรรัตน์  ถนนแก้ว

ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(งบประมาณแผ่นดิน)

210,000

อยู่ระหว่างดำเนินการ

4

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติในระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

จารุวรรณ ชูสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

383,000

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5

การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการ จัดการการท่องเที่ยวบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก: ตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง

จารุวรรณ ชูสงค์ บรรจง  ทองสร้าง
จรวยพร นุ่มน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

70,000

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

6

วิถีการเลี้ยงชันโรงสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ต้นน้ำคลองป่าพะยอมอย่างยั่งยืน

จารุวรรณ ชูสงค์

ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(งบประมาณแผ่นดิน)

   
 

-โครงการย่อยที่1 ความหลากชนิดของชันโรงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงบริเวณต้นน้ำคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ปรียาลักษณ์
โคหนองบัว               
เตือนตา ร่าหมาน

 

100,000

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

 

-โครงการย่อยที่2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชันโรงบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ต้นน้ำคลองป่าพะยอมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชันโรงบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ต้นน้ำคลองป่าพะยอม

จารุวรรณ ชูสงค์
จรวยพร นุ่มน้อย
วิจิตรา อมรวิริยะชัยเอกราช สุวรรณรัตน์วิลาสินี ธนพิทักษ์

 

200,000

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

7

การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ต้นน้ำคลองป่าพะยอม

จรวยพร นุ่มน้อย
จารุวรรณ ชูสงค์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

200,000

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

8

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คลองปากประ จังหวัดพัทลุง

วิจิตรา อมรวิริยะชัย

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

240,000

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์