สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
170 หมู่ที่ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 09 6389 8943
E-mail : tsu_slow@tsu.ac.th
Line id : clw.tsu