สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กฏกระทรวง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ควบคุมภายใน
แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
ความเสี่ยง
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานสารบรรณ
งานบุคคล
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
งานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
งานพัสดุ กลับหน้าหลัก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
บัญชีมาตราฐานวัสดุ-ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานพัสดุ
สล็อต