สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้บริหารและบุคลากร
คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : 

 
 
 

อาจารย์ ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
E-mail :  nichakorn@tsu.ac.th
 
 

   
นางปาจรีย์  เรืองคล้าย
หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ภายใน (61) 5000
E-mail : saya.ku@hotmail.com
 
 
กลุ่มภารกิจบริการและสารสนเทศ
 
              
นางอลิสา  ขำเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ภายใน (61) 5104
E-mail : k.alisa@hotmail.com

 
 
นางพนิดา  ขุนพลช่วย
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

โทรศัพท์ภายใน (61) 5101
E-mail : dghf2038@gmail.com


 
นายธีระยุทธ  ขันอินทร์
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

โทรศัพท์ภายใน (61) 5101
E-mail : yut_army15214@hotmail.com
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพย์สินและจัดหารายได้
 
   
นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค์
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ภายใน (61) 5107
E-mail : vespa4843@hotmail.co.th

 
   
นางสาวจรวยพร  นุ่มน้อย
นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน (61) 5107
E-mail : numnoi26@gmail.com
 
   
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม
 
   
นางสาวศิริวรรณา  กราปัญจะ
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ภายใน (61) 5105
E-mail : sg_2512@hotmail.com
 
 
 
 
นางรสวารินทร์  ทองสม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน (61) 5106
E-mail : rotsawarin@gmail.com
 
   
กลุ่มภารกิจอาศรมภูมิปัญญาชุมชน
 
   
นางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ภายใน (61) 5101
E-mail : s.benjawan2494@gmail.com
 
 
   
นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย
นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน (61) 5101
E-mail : wijitra28@hotmail.com