สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลับหน้าหลัก

งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1

ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 6

วิจิตรา อมรวิริยะชัย

งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

57,000

รายงานผล
การดำเนินโครงการ

2

การพัฒนาและถ่ายภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่น ตามวิถีพอเพียง : บ้านท่ายูง ตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วิจิตรา อมรวิริยะชัย

งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ  

75,000

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ
 

3

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็งเพื่อเข้าสู่อาเซียน กิจกรรมพิธีกรรมบูชาแม่โพสพ ประจำปี 2561

วิจิตรา อมรวิริยะชัย

วัฒนธรรมจังหวัด

200,000

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ
 

4

การเสริมสร้างกลไกการจัดการความรู้การบริหารจัดการน้ำ (คลองนาท่อม/คลองท่าแนะ/คลองป่าพะยอม)                   

เทพรัตน์ จันทพันธ์  
เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ  วิจิตรา อมรวิริยะชัย  จารุวรรณ ชูสงค์      จรวยพร นุ่มน้อย      

งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

500,000

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นของแกนนำสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

จารุวรรณ ชูสงค์

งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

63,000

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ

6

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง

ปาจรีย์ เรืองคล้าย
เทพรัตน์ จันทพันธ์
จรวยพร นุ่มน้อย 
สำเริง แซ่ตัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

499,270

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ

7

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการตลาดนัด...การสร้างเครือข่ายนิทานพื้นบ้าน” โครงการจัดเวทีสื่อสารความรู้ทางคติชนเพื่อสันติ

เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
ปาจรีย์ เรืองคล้าย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

500,000

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ

8

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ 
ปริศนา วงศ์ล้อม
มานี แก้วชนิด
เกรียงไกร บรรจงเมือง
นันทิดา สุธรรมวงศ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1,988,890

รายงานผล
การดำเนินโครงการ

9

วัฒนธรรมการบริโภคผักเหนาะกับวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำป่าพะยอม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางหล่อ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จรวยพร นุ่มน้อย

งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ                                             

53,000

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ
 

10

หมู่บ้านเครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ปาจรีย์ เรืองคล้าย
เทพรัตน์ จันทพันธ์
จรวยพร นุ่มน้อย

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

212,500

 รายงานผล
การดำเนินโครงการ