สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
TSU SLOW Academic Service Dashboard
บันทึกรายได้บริการวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
TSU SLOW Academic Service Dashboard กลับหน้าหลัก