มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
เลขานุการ รมต. ว่าการกระทรวง อว. เยี่ยมชมโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และแข่งขัน Audition Hackathon พื้นที่จังหวัดพัทลุง
ประชุมการรายงานผลการตรวจสอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
การอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล (DATA STORYTELLING & VISUALIZATION)
กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แข่งขัน Audition Hackathon พื้นที่จังหวัดสงขลา
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวทาง EdPEx
กิจกรรมอบรม Reskill Upskill ให้กับนวัตกรชุมชน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงการ วมว.
ประชุมสัมมนาวิชาการ การรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้
งานจัดแสดงดนตรีวงดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิค แห่งสงขลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
กิจกรรมการเปิดพื้นที่สนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จัดนิทรรศการ 108 ตำรับยาภูมิปัญญากัญชาใต้ ตำรับชะลอชรา
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Social Innovation & Knowledge Transfer
กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 กัญชา เพื่อประชาชน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565


หน้าที่ :