มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค (ภาคใต้)
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.พลากร บุญใส
กิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์บริการ
กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญท้องถิ่นวิถีนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สืบสานพิธีกรรมบูชาแม่โพสพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน
การปฐมนิเทศออนไลน์ อาสาสมัครชุมชน ระยะ 2
งานแถลงข่าวเปิดรับอาสามัครชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แถลงข่าวการเปิดรับสมัครอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 จังหวัดสงขลา
ประชุมหารือกับทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง
ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชน
ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
สัมภาษณ์อาสาสมัครชุมชนในบางตำบล
ประมวลภาพกิจกรรมการสาธิตทำแกงน้ำเคยและไตปลาแห้ง
ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ครั้งที่ 4/2563
ร่วมวางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อแก้ว สุขวิน
มอบเงินสมทบทุนการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์


หน้าที่ :