มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะหน่วยงาน
จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการและการต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
งานสมโภชองค์กฐิน และทอดกฐินวัดธรรมสามัคคี ประจำปี 2563
จัดนิทรรศการโดยได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีให้กับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และนักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนโรงเรียนบ้านชายคลอง
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค (ภาคใต้)
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.พลากร บุญใส
กิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์บริการ
กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญท้องถิ่นวิถีนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สืบสานพิธีกรรมบูชาแม่โพสพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน
การปฐมนิเทศออนไลน์ อาสาสมัครชุมชน ระยะ 2
งานแถลงข่าวเปิดรับอาสามัครชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แถลงข่าวการเปิดรับสมัครอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 จังหวัดสงขลา
ประชุมหารือกับทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง
ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชน


หน้าที่ :